Дамјан Бужаровски
Економист и историчар од Скопје

Заведен под број 4/2021 на 4.11.2021

Блазон

Штит
По сребрен тесен шеврон на сино и зелено, меѓу два лава во пресрет кои држат знаме црвено-сребрено-црвено со племенци и златен змеј во од

Челенка
Од златна круна зелен двоглав полуорел со златни клунови и црвени јазици

Мантија
Зелено поставено златно

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Јован Јоновски