Дарко Блажевски
Машински инженер од Скопје

Заведен под број 1/2015 на 17.4.2015 година

Блазон

Штит
Сино, два огнени сребрени меча со златни дршки во појас контра, од зелено подножје златен аквадукт

Челенка
Златен полукоњ

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Ubi Concordia Ibi Victoria

Девиза на македонски
Каде има слога таму има и победа

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Коста Стаматовски