Драги Тодоровски
Градежник од Куманово

Заведен под број 1/2016 на 10.6.2016 година

Блазон

Штит
Црвено, три сребреници во превез

Челенка
На пет црвени ноеви пердуви, три сребреници во превез

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Вера Чест Надеж

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски