ХАЕМУС
Здружение на граѓани од Скопје

Заведен под број 2/2013 на 10.6.2013 година

Блазон

Зелено, од сребрена карпеста основа сребрен грифон кој во десната канџа држи златно перо

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски