Хералд Еригонски
На Македонското грбословно друштво

Заведен под број 4/2018 на 20.7.2018 година

Блазон

Пурпурно, винова лоза со плод, сето златно, во основа два брановидни ремена, сребрени. Над штитот хералдска круна. Зад штитот вкрстени две хералдски палки

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски

Симболика

Двата брановидни ремена ја претставуваат реката Црна односно древната Еригон. Виновата лоза со плод ја претставува областа Тиквеш и лозарството кое се одвива по текот на реката