Хералд Вардарски
На Македонското грбословно друштво

Заведен под број 3/2018 на 20.7.2018 година

Блазон

Црвено, шест брановидни ремена, сини, сребрен хипокамп, со канџи, јазик, грива и перка, сите златни. Над штитот хералдска круна. Зад штитот вкрстени две хералдски палки

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски

Симболика

Брановидните ремени ги претставуваат македонските реки Вардар, Треска, Пчиња, Брегалница, Бабуна, Црна. Хипокампот е еден од симболите припишани на Александар Македонски во древноста