Христијанска црква Божји глас
Евангелска црква со седиште во Скопје

Заведен под број 2/2012 на 10.10.2012 година

Блазон

Штит
Сребро крст зелен, над сѐ златна книга обрабена црвено со натпис: „Јас Сум Патот, Вистината и Животот“; На хералдичка фонтана во кантон, црвен плоснат крст

Девиза
Vox Dei

Девиза на македонски
Божји глас

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски