Христијанска црква Силоам
Струмица

Заведен под број 6/2021 на 13.12.2021

Блазон

Штит
Сино, две раце во обратен шеврон природно обоени од кои паѓаат сребрени капки, во чело златен тролистен крст, во основа сребрени брановидни ремени

Челенка
Сребрена отворена книга, подврзана црвено, надвишена со сребрен гулаб во приказ вооружан златно

Девиза
Се измив и прогледав

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Јован Јоновски