Христијанска црква Силоам
Струмица

Заведен под број 6/2021 на 13.12.2021

Блазон

Штит
По сребрен тесен шеврон на сино и зелено, меѓу два лава во пресрет кои држат знаме црвено-сребрено-црвено со племенци и златен змеј во од

Челенка
Од златна круна зелен двоглав орел со златни клунови и црвени јазици

Девиза
Се измив и прогледав

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Јован Јоновски