Игор Стоилевски
Машински техничар од Куманово

Заведен под број 2/2020 на 28.05.2020 година

Блазон

Штит

Црвено, на црн превез орамен златно меѓу две сребрени коњски глави вооружани златно три сребрени бели ради со златно семе

Челенка

Три златни ноеви пердуви со црвена лента во дното

Мантија
Црно поставено сребрено и црвено поставено сребрено

Девиза
Timendi causa est nescire

Девиза на македонски
Незнаење – причината за страв

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски