Иван Алексовски
Правник и претприемач од Куманово

Заведен под број 5/2023 на 15.12.2023

Блазон

Штит
Црно, откорнато сребрено дрво меѓу два златни лилјани, обраб црвен градобрански.

Челенка
Златнo дрво.

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Sui juris

Девиза на македонски
Во свое право.

Блазон
Иван Нацевски
Емблазон

Иван Нацевски