Иван Нацевски
Хералдичар и стоматолог од Куманово

Заведен под број 1/2014 на 10.6.2014 година

Блазон

Штит
Црно, сребрен пегаз со златни крила оружан златно. На црвено чело две златни дабови гранки со желад

Челенка
Од златна круна црна коњска глава која во устата држи сребрен краток меч со златна дршка

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Татковината – мое семејство

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Јован Јоновски