Јосип Павловски
Бизнисмен од Крива Паланка

Заведен под број 5/2015 на 10.10.2015 година

Блазон

Штит
Квадриран на црвено и сребрено, вилообразен крст обратно обоен

Челенка
Сребрен полупегаз со златни крила и оружан во злато со црвен околувратник со виловиден сребрен крст, придржува бел лилјан со предните нозе

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Honor et Virtus

Девиза на македонски
Чест и доблест

Блазон
Стојанче Величковски

Емблазон
Стојанче Величковски