Кирил Трајковски
Музеолог од Скопје

Заведен под број 2/2009 на 27.11.2009 година

Блазон

Штит
Расечен сребро и сино, тевтонски крст на вера, меѓу два тевтонски крста во глава, сѐ обратно обоено

Челенка
Шестокрака ѕвезда сребро

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Per Aspera ad Stella

Девиза на македонски
Преку трње до ѕвезда

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Матеј Богдановски