Коста Стаматовски
Хералдички уметник и графички дизајнер од Скопје

Заведен под број 3/2014 на 30.12.2014 година

Блазон

Штит
Црно, меѓу три сребрени осумкраки ѕвезди був во пресрет кој стои на стрела влево, обете златни

Челенка
Златен феникс

Мантија
Црно поставено златно

Девиза
Supra et Ultra

Девиза на македонски
Повисоко и подалеку

Блазон
Коста Стаматовски

Емблазон
Коста Стаматовски