Марија Крстевска
Професионален војник од Куманово

Заведен под број 1/2024 на 15.2.2024

Блазон

Штит
Сребрено, посеано со црни продупчени осмокрака ѕвезди, на црн лев превез златна фасција.

Челенка
Две дабови гранки со сребрени желади врзани во дното со црвена врвца, исправена златна фасција вооружена сребрено.

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Semper parata

Девиза на македонски
Секогаш подготвена

Блазон
Иван Нацевски
Емблазон

Иван Нацевски