Матас Компани
Компанија од Скопје

Заведен под број 1/2009 на 3.3.2009 година

Блазон

Штит
Црвено, удвоено сребрено стропило.

Челенка
Црвена затворена книга.

Мантија
Црвено поставено сребрено.

Девиза
Quality Matters

Девиза на македонски
Квалитетот е важен

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски