Милан Нацевски
Лекар од Куманово

Заведен под број 2/2014 на 10.6.2014 година

Блазон

Штит
Црно, сребрен пегас со златни крила оружан златно. На златно чело две маслинови гранчиња природни

Челенка
Од златна круна пола црн пегас со златни крила

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Aquila non capit muscas

Девиза на македонски
Орелот не фаќа муви

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Јован Јоновски