Мојсо Поповски
историчар од Скопје

Заведен под број 4/2019 на 1.10.2019 година

Блазон

Штит

По стропило сино и сребро, во чело два златни херувими, во основа на камена пештера златни и црвени пламени

Челенка
Златни перо и мастилница

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Деница свети во темница

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски