Македонска православна црква – Охридска архиепископија

Заведен под број 2/2010 на 10.6.2010 година

Блазон

Црвено, златен храм во златна боја. Штитот е обвиен со црвена мантија поставена со сребро окрунета со златна архијерејска митра. Зад плаштот вкрстени златни крст и жезол

Блазон
Јован Јоновски, Стојанче Величковски

Емблазон
Јован Јоновски, Стојанче Величковски