Надица Димовска
Лекар од Куманово

Заведен под број 6/2014 на 31.12.2014 година

Блазон

Штит
Расечен на црвено и сино, златно стропило меѓу три сребрени црешови цвета (сакура) со златни семиња

Челенка
Црвен був во приказ со сини раширени крилја и опаш, оружан златно кој во канџите држи златна змија

Мантија
Сино и црвено поставено златно

Девиза
Primum Non Nocere

Девиза на македонски
Најпрвин не наштетувај

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски