Никола Голубов
Дипломат од Скопје

Заведен под број 4/2022 на 22.11.2022

Блазон

Штит
Црвено, на златно стропило меѓу три златни сонца тип Кутлеш, црвени ерусалимски крст меѓу два лава во од во пресрет

Челенка
Сребрен гулаб во полет со зелено маслиново гранче во клунот

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Deus Altissimus

Девиза на македонски
Севишен Бог

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Јован Јоновски