Никола Малчески

Финансиски советник од Скопје

Заведен под број 4/2020 на 24.9.2020 година

Блазон

Штит
По салтир црвено и  златно, два црни грифони во пресрет, вооружени црвено во пресрет, сонце во чело

Челенка
Златна лавовска глава со сребрена секира со дрвена дршка во устата

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Изврши си ја должноста!

Блазон

Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски