Петар Гајдов
Фалерист и правник од Скопје

Заведен под број 2/2008 на 25.9.2008 година

Блазон

Штит
Расечен полупресечен, прво, црвено, сребрен лав крунисан со круна златна. Второ, сино, пурпурен превез, орамен златно меѓу дабово гранче со плод и стара круна сѐ од злато. Трето, двапати пресечен на сребро, црвено и злато

Челенка
Од круна Архангел Михаил во десната рака кантар, во левата меч, сѐ природно

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Honoria, Justitia, Labora

Девиза на македонски
Чест, Правда, Работа

Блазон
Петар Гајдов

Емблазон
Матеј Богдановски