Полк за врски
Полк на АРМ стациониран во Скопје

Заведен под број 1/2005 на 27.3.2005 година

Блазон

Штит
Пресечено на црвено и сребрено. Десно златна откината орелска глава завртена лево, лево црн разгневен коњ. На зелено чело вкрстени златен меч со две сигнални знаменца, златно обрабено црвено другото обратно обоено, меѓу две златни дабови ливчиња натоварени со црвен гром

Челенка
Сребрена капа на Хермес со златни крила

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
INFORMATIA POTENTIA EST

Девиза на македонски
ИНФОРМАЦИЈАТА Е СИЛА

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски