Претседател на Република Македонија
Грб на функција

Заведен под број 3/2010 на 10.6.2010 година

Блазон

Штит поделен на вртешка од 16 злато и црвено, завртено за половина. Во средината безант обрабен црвено. Под штитот две вкрстени гранки од македонски даб со по осум листови и осум плодови, сѐ злато

Блазон
Јован Јоновски, Стојанче Величковски, Петар Гајдов

Емблазон
Јован Јоновски, Стојанче Величковски, Петар Гајдов