Сашко Петровски
Медија оператор од Скопје

Заведен под број 1/2007 на 10.6.2007 година

Блазон

Штит
Сино, златен вперен лав во од кој држи црвено знаме со назабен ширит во копје

Челенка
Златен тролисен крст

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Господ е мојот Пастир

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски