Ставре Џиков
Публицист и правник од Скопје

Заведен под број 1/2011 на 26.5.2011 година

Блазон

Штит
Сино, златен грифон качен на црвена основа од три ритчиња во подигање, кој во раката држи крст потпрен на основата од чиј центар зрачи сонце

Челенка
Златна крилата рака која држи крст од чиј центар зрачи сонце

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Слобода, Правда, Вера

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски