Стефан Нацевски
Превозник од Куманово

Заведен под број 6/2019 на 28.11.2019 година

Блазон

Штит

по стропило, црвено и сино,  горе две златни лозови гранчиња со грозд, долу сребрен коњ вооружан златно

Челенка

сребрена коњска глава вооружена златно

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Festina Lente

Девиза на македонски
Брзај бавно

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски