Стојанча Петковски
Пчелар од Куманово

Заведен под број 1/2006 на 2.4.2006 година

Блазон

Штит
Сино, брановиден појас хермелин, меѓу три пчели златни

Челенка
Природно дрво со златна бичкија

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Труд, Благослов, Чест

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски