Страшо Јордановски
Музичар од Скопје

Заведен под број 4/2012 на 10.10.2012 година

Блазон

Штит
По превез златно и црвено, лаута, во кантон триделен лилјанест крст, сѐ обратно обоено

Челенка
Златно столарско ренде

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Musica Laetificant Cor

Девиза на македонски
Музиката го расположува срцето

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски