Трајче Трајков
политиколог од Струмица

Заведен под број 5/2019 на 28.10.2019 година

Блазон

Штит
Црвено, помеѓу два сребрени лава вооружени златно во пресрет и златно дабово гранче со желад, небесно сино стропило орамено сребрено

Челенка
Сребрена гулабова глава која во златен клун држи маслиново гранче со полдови

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Cognitio Familia Patria

Девиза на македонски
Знаење семејство татковина

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски