Трајко Шокларовски
Електричар од Виена

Заведен под број 3/2012 на 10.10.2012 година

Блазон

Штит
Златно, црвен замок со три кули меѓу 6 зелени осумкраки ѕвезди 3-3

Челенка
Златен воденичарски камен

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Ex Amicitia Pax

Девиза на македонски
Од пријателството излегува мирот

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски