Владимир Владевски
Превозник од Куманово

Заведен под број 3/2024 на 2.04.2024 година

Блазон

Штит
Сино, на златно стропило меѓу три златни коњски глави, три сини лилјани.

Челенка
Половина сребрен бик со златни крилја, вооружен златно.

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Fortiter in re

Девиза на македонски
Во дела одлучен

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски