30.6.2020

Предлогот за грб и знаме од Уставната комисија преточен во предлогот на Тито Петковски, Зоран Крстевски и Киро Поповски, од... 

29.5.2020

Ненад Стоилевски електротехничар – енергетичар од Куманово Заведен под број 3/2020 на 29.5.2020 година Блазон Штит црвено, на златен... 

28.5.2020

Игор Стоилевски Машински техничар од Куманово Заведен под број 2/2020 на 28.05.2020... 

20.5.2020

До Совет на Општина Свети Николе Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе   Скопје,...