29.5.2020

Ненад Стоилевски електротехничар – енергетичар од Куманово Заведен под број 3/2020 на 29.5.2020 година Блазон Штит црвено, на златен... 

28.5.2020

Игор Стоилевски Машински техничар од Куманово Заведен под број 2/2020 на 28.05.2020 година Блазон Штит црвено, на црн превевез орамен... 

20.5.2020

До Совет на Општина Свети Николе Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе   Скопје,... 

18.5.2020

Одбележувањето на Меѓународниот ден на музеите – 18 мај – во соработката...