Членство

д-р Јован Јоновски
Претседател • Главен хералд

д-р Јован Јоновски, MTh, е роден во Скопје во 1971 година каде го завршува своето образование дипломирајќи Физика на ПМФ во 2010. Теологија студира во Будимпешта, Лондон и Нови Сад, каде магистрира во 2008. Во 2014 год. магистрира Историја во Скопје. Докторира на Институтот за националн аисторија со тема: „Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија“ во 2018.

Јоновски е претседател и главен хералд на Македонското грбословно друштво (2003-2018). Придружен член на Интернационалната академија по хералдика, член на Интернационалната комисја за витешки редови, член на комисијата за одликувања на Претседателот на Република Македонија, како и член на голем број национални хералдички здруженија. Претседател и хералд на во текот на целото постоење на Македонското хералдичко здружение (2003-2018)

Автор на поставката „Грбовите на Македонија“ во НУ Музеј на Македонија.

Автор на книгата „Симболите на Македонија“ посветени на симболите, семиотиката, како и хералдиката, вексилологијата, фалеристиката и химнологијата воопшто и оние поврзани со Македонија.

Вработен е како професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“.

д-р Иван Нацевски
Потпретседател • Вардарски хералд

д-р Иван Нацевски е роден во Куманово во 1985 година.

Дипломира на Факултетот за дентална медицина при Медицинскиот Универзитет во Пловдив, Р. Бугарија.

Активно се интересира и занимава со хералдика. Особен интерес покажува во областа на воената и месната хералдика, како и фалеристиката.

Автор на неколку статии за лавот во Европската и илирската хералдика.

Вработен е како општ стоматолог во ПЗУ СВ. АНТИПА – Куманово.

 

 

ген. м-р Павле Арсовски
Секретар • Ерагонски хералд

генерал м-р Павле Арсоски е роден.

 

Генерал на АРМ.

 

 

 

 

 

м-р Никола Галевски
Член

НИкола Галевски е роден 1977 година во Скопје каде го завршува своето образование дипломирајќи историја на уметноста со археологија.

Магистрира теологија во Канада.

Негови полиња на истражувачки интерес се раното христијанство, историјата, археологијата, историјата на уметност и културолошките анализи.

 

 

 

 

 

Андреја Стефановски
Член

Андреја Стефановски е роден во Скопје во 1973 година каде го завршува своето образование дипломирајќи на Електротехничкиот факултет.

Теологија завршува во Будимпешта во 1999 година.

 

 

 

 

 

 

 

Трајче Трајков
Член

Трајче Трајков е роден 1988 година во Струмица. Дипломирал и магистрирал на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје-насока политички студии.
Активно се занимава со колекционерство на воени и полициски ознаки. Организатор на неколку изложби со посочената тематика.
Автор на монографијата во подготовка “Македонски воени и полициски ознаки (1992-2017“.
Живее и работи во Струмица.

 

Никола Стојаноски
Член

Николче Стојаноски е роден во Тетово во 1987 година. Во 2009 година дипломира на Универзитетот на Југоисточна Европа како Дипломиран професор по англиски јазик и литература. Во 2012 година магистрира на истиот Универзитет и се стекнува со звањето Магистер по настава на англиски јазик. Станува овластен судски преведувач од англиски јазик на македонски во 2009 година.

Професионално работи како преведувач и професор по англиски јазик. Вексилологијата и месната хералдика се неговите главни сфери на интерес.
 

Почесни членови

 

доц. д-р Стојан Антонов (Бугарија)
Член

 

 

 

 

проф. д-р Иван Балта (Хрватска)
Почесен член

Проф.др.сци. Иван Балта, е роден во Зденци (во близина на Нашица, Хрватска) во 1953 година. Заврши студии по историја, филозофија и латински, а потоа завршил магистерски студии по “помошни историски науки” (со дипломска теза по хералдика и генеологија) во 1985 година, а докторира на “историската наука” во 1996 година. Тој дизајнирал неколку општински, градски и окружни грбови во Хрватска. Предавал и наповеќе универзитети, меѓу другото и Помошни историски науки – латински, дипломатика, палеографија … и хералдика во Хрватска, а особено во Босна и Херцеговина, … и како гостин предавач по историја, латински, филозофија, помошни историски науки во Словачка, Унгарија, Србија, Македонија, Германија, Украина, … тој е автор на универзитетски учебник во Хрватска и ко-автор на два универзитетски учебници во БиХ, како и за помошни историски науки (вклучително и хералдика). Објавил неколку научни трудови за грбови. Тој е редовен член на Хрватската академија на науките и уметностите во Мостар, постојан член на собранието на Унгарската академија на науките (МТА) во Будимпешта и други здруженија. Тој работел како наставник, како супервизор и консултант во Одделот за образование и педагошката служба на Република Хрватска и во последните 20 години на Универзитетот “Ј Ј. Штросмајер” во Осиек како редовен професор по постојано звање на научен советник.

 

д-р Жељко Хејмер (Хрватска)
Почесен член

 

д-р Емир О. Филиповиќ (Босна и Херцеговина)
Почесен член

д-р Емир О. Филиповиќ е роден 1984 година во Кључ, Босна и Херцеговина. Докторира на Универзитетот во Сараево во 2014 година. Неговите истражувања вклучуваат историја на витештвото, хералдиката и социјалните елити во средовековна Босна, како и комплексните односи помеѓу Босанското кралство и Отоманската Империја во 14 и 15 век. Има многу пишувано за домашни и меѓународни побликации и ја има на голем број локални регионални и меѓународни конференции. Работи како вонреден професор на Универзитетот во Сараево каде предава средовековна босанска историја и помошни историски науки.

проф. д-р Стјепан Ќосиќ (Хрватска)
Почесен член

 

д-р Тудор Раду Тирон (Романија)
Почесен член

 

д-р Агне Рајлајте- Барде (Литванија)
Почесен член

 

проф. Лазе Трипков (Црна Гора)
Почесен член