д-р Јован Јоновски

д-р Јован Јоновски, MTh, е роден во Скопје во 1971 година каде го завршува своето образование дипломирајќи Физика на Природно математичкиот факултет во 2010 година.

Теологија студира во Будимпешта, Лондон и Нови Сад, каде на Протестантскиот теолошки факултет магистрира во 2008 година на тема „Баптизмот во Македонија“. Хералдика слуша кај хералдичарот проф.др. Иван Балта.

Во 2014 година магистрира историја во Скопје на Институтот за национална историја на тема „Евангелско протестантските цркви во Македонија“.

Докторира на Институтот за национална историја со тема: „Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија“ во 2018 година, кај ментор проф.др. Драгица Поповска.

Јоновски извршува неколу функции:

  • Претседател и главен хералд на Македонското грбословно друштво,
  • Придружен член на Интернационалната академија по хералдика,
  • Член на Интернационалната комисија за витешки редови,
  • Член на комисијата за одликувања на Претседателот на Република Македонија, како и член на голем број национални хералдички здруженија.
  • Претседател и хералд на Македонското хералдичко здружение во текот на целото негово постоење (2003-2018).

Автор на поставката „Симболите на Македонија“ во НУ Музеј на Македонија (2009).

Автор на емисии во циклусот „Симболите на Македонија“ (2016):

  • Хералдика
  • Земскиот грб на Македонија низ Грбовниците
  • Лавот и орелот како симболи во светот и Македонија

Вработен е како професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“

Носител на орденот Свети Станислав (Русија)

https://orcid.org/0000-0003-2448-3441

https://ukim.academia.edu/JovanJonovski

Библиографија

Jonovski, Jovan. 2023. Poverty, Wars, and Migrations: The Jonovski Family from the Village of Orovo. Genealogy 7: 100.

Јоновски Јован. “Преглед на регистрираните верски заедници во Република Македониja.” Хармония в различията, 2023.

Jonovski, Jovan. “Златната книга на константиновиот ред на свети Ѓорѓи и грбот на охридскиот архиепископ Јоасаф II – The Golden Book of the Constantinian Order of St. George and the Coat of Arms of the Archbishop of Ohrid Joasaph II”. Македонски хералд – Macedonian Herald, (20) 2023.

Branko Gorgiev, Jonovski, Jovan. “Знамиња од НОБ со посебен осврт на колекцијата во музејот во Струмица.” Епиманонда поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на втората светска војна (1941-1945), 2023.

Ivan Nacevski, Jonovski, Jovan. “Одликувањата на НОВ на Југославија за време на Втората светска војна, 1941 – 1945.” Епиманонда поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на втората светска војна (1941-1945), 2023.

Jonovski, Jovan. “Семејството Jоновски и селото Oрово од 18 до 20 век – Jonovski Family and the Village of Orovo from 18 to 20th Century”. Македонски хералд – Macedonian Herald, (20) 2023.

Jonovski, Jovan. “Александар Матковски и албанската хералдика – Aleksandar Matkovski and Albanian Heraldry”. Македонски хералд – Macedonian Herald, (19) 2023.

Jonovski, Jovan. “Верските Заедници во Република Македонија.” Хармония на различията, 2022.

Jovan Jonovski, Phenomenon of the Mijaks` flag, 29 International Congress of Vexillology, Ljubljana, Slovenia 11-15 July, 2022, 2022

Jovan Jonovski, Историја на македoнското државно знаме – History of the Macedonian National Flag, Македoнски хералд – Macedonian Herald (18), 2022

Jonovski, Jovan. “Реалната хералдика во Македонија до 1991 – Real Heraldry in Macedonia until 1991”. Македонски хералд – Macedonian Herald (17) 2021

Jonovski, Jovan, “No free choice for (North) Macedonia for the shape of its sun”, Flagmaster 163, 2021

Jonovski Jovan, „Македонското знаме на страниците на Флагмастер – Macedonian flag on the pages of Flagmaster“, Македонски Хералд – Macedonian Herald (16) 2021.

Jonovski Jovan, „Coat of Arms of Macedonia“, The Armiger’s News, American College of Heraldry, 2021.

Jonovski Jovan. „Heraldry in Macedonia with Special Regard to the People’s/Socialist Republic of Macedonia until 1991“, Genealogy 5: 43, 2021, https://doi.org/10.3390/genealogy5020043

Jonovski Jovan, Mojso Popovski „Macedonian wedding flags -Македонски свадбени знамиња“, Македонски хералд – Macedonian Herald, (15) 2020.

Јован Јоновски, „Хералдиката на Жефаровиќ“, Христофор Жефарович и неговото време, Струмица 2020.

Jonovski Jovan ,„Блазонирање на стематографиите на Витезовиќ и Жефаровиќ – Blazoning the Stemmatographias of Vitezovic and Zhefarovic“, Македонски хералд – Macedonian Herald (14) 2020

Jonovski Jovan, The Sun and the Lion as Symbols of the Republic of Macedonia: A Heraldic and Vexillological Analysis, Flag Heritage Foundation, Danvers, 2020.

Јоновски Јован. „Развојот на македонската хералдичка мисла“. Историја 2019. бр.1, 105-121.

Јоновски Јован, „Осврт за процесот на усвојување на државните симболи на Република Македонија во 1992 година“ – Jonovski Jovan, Review of the Process of Adoption of the State Symbols of the Republic of Macedonia in 1992, Македонски хералд/ Macedonian Herald, 12, 2019.

რესპუბლიკა მაკედონიის ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემა, გამომცემელი – საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო, ჟურნალი ჰეროლდი #8, თბილისი საქართველო 2019. (Jovan Jonovski, Territorial Heraldry in the Republic of Macedonia and Macedonian Territorial Heraldic System, Jurnal Heroldi #8, The State Council of Heraldry at the Parliament of Georgia, Tbilisi, 2019).

Јоновски Јован, Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија, Македонско грбословно друштво, Скопје, 2019.

Jonovski Jovan,  “Evangelical Protestant Churches in the Republic of Macedonia after WWII (1947-2017)”, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, George Fox University, Vol. 39, Iss4, art 4, 2019.

Jonovski Jovan, “Sun in Municipal Heraldry in Macedonia”, Proceedings of the XXXII International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Glasgow 10-12 August  2016, Glasgow 2019 (in Preparation).

Йоновски Йован, „Вториот бран на протестантизмот во Република Македонија“, Хармония на раличитията, София, 2018.

Јоновски Јован, Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија, дисертација, Институт за национална историја, Скопје, 2018.

Јоновски Јован, „Регистерот на грбови на МХЗ“/ Jonovski Jovan, “Register of coats of arms of MHS”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, 11, 2018.

Јоновски Јован, „Историја на Македонското Хералдичко Здружение 2003-2018“/ Jonovski Jovan, “History of the Macedonian Heraldry Society 2003-2018”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, 11, 2018.

Jonovski Jovan, Macedonian Civic Heraldry System, IV IHW Conference оn Heraldry аnd Vexillology, Cieszyn, 6 – 8 September, 2018.

Jonovski, Jovan. 2018. “The Coats of Arms and Other Forms of State Emblem Proposed for the Republic of Macedonia, and the Process of Their Adoption, 1992–2014.” Genealogy 2, no. 4: 52.

Jonovski Jovan, “The British and Foreign Bible Society and Macedonia”, Conference Proceedings from the Balkan Conference on the 500th Anniversary of the Protestant Reformation, Skopje, 5-8 Oct. 2017, Tirana:  Institute for Albanian and Protestant Studies, 2018, 61-73.

Јоновски Јован, Снежана Б. Ристеска, Прирачник за возачи за превоз на опасни материи во меѓународниот патен сообраќај ADR, АСУЦ Боро Петрушевски, Скопје, 2017.

Јоновски Јован, „Традиционалните евангелско-протестантски цркви во Македонија по Втората светска војна (1947-1987)“, Гласник 61, Скопје: ИНИ, 2017, 233-244.

Јоновски Јован, Евангелско протестантските цркви во Македонија, Изгрев, Скопје, 2017.

Јоновски Јован, „Библијата, Британското и странско библиско здружение и Македонија“, Историја, Скопје: ЗИРМ, 2017, 137-146.

Јоновски Јован, „Сонцето во општинските знамиња во Република Македонија“, Гласник 60/1, Скопје: ИНИ, 2016, 267-276.

Јоновски Јован, „Сонцето во општинската хералдика во Република Македонија“/Jonovski Jovan, “The sun in the municipal heraldry in the Republic of Macedonia”, Македонски хералд/Macedoniаn Herald бр. 10, Скопје, 2016.

Јоновски Јован, „Сонце:Maкедонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд бр. 10, Скопје, 2016.

Јоновски Јован, „Знамињата во 11 век“, Научна трибина повод 1000 години од смртта – убиството на цар Гаврило Радомир, декември 2015 Скопје: ИНИ.

Јоновски Јован, „Новиот предлог за грб на Република Македонија“/ Jonovski Jovan, “New Proposal for the Coat of Arms of thr Republic of Macedonia”, Македонски хералд/ Macedonian Herald бр. 9, Скопје, 2015.

Јоновски Јован, „Охрид со хералдизиран грб и ново знаме“ / Jonovski Jovan, “Ohrid with heraldized Coat of Arms and New Flag”, Македонски хералд/ Macedonian Herald ,бр. 9, Скопје, 2015.

Јоновски Јован, „Црковната хералдика во Македонија“/Jonovski Jovan, “Ecclesial heraldry in Macedonia”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 9, Скопје, 2015.

Јоновски Јован, “Животни: Maкедонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд бр. 9, Скопје, 2015.

Јоновски Јован, Симболите на Македонија, Силсон, Скопје, 2015.

Јоновски Јован, „Општо за хералдиката“, Македонски хералд, Специјално издание, Скопје, 2014.

Јоновски Јован, „Историја на амблемот на Република Македонија“, Македонски хералд, Специјално издание, Скопје, 2014.

Јоновски Јован, „Црвениот лав во хералдичката традиција на Македонија“, Македонски хералд, Специјално издание, Скопје, 2014.

Јоновски Јован, „Радовиш со нов грб и знаме“/Jonovski Jovan, “Radoviš with new Arms and flag”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 8, Скопје, 2014.

Јоновски Јован, „Орел: Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд, бр. 8, Скопје, 2014.

Јоновски, Јован „Штитот во македонската месна хералдика“/Jonovski Jovan, “The shield in Macedonian municipal heraldry system”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 8, Скопје, 2014.

Јоновски Јован, „Грбот на град Скопје“/Jonovski Jovan, “Coat of Arms of Skopje”, Македонски хералд/ Macedonian Herald,  бр. 7, Скопје, 2013.

Јоновски Јован, Нацевски Иван, „Лав: Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд,  бр. 7, Скопје, 2013

Jonovski Jovan, Municipal Heraldry in the Republic of Macedonia, I IHW Conference оn Heraldry аnd Vexillology, Cieszyn, 27-29 September, 2012.

Јоновски Јован, „Грбовите на општините во Република Македонија“/ Jonovski Jovan, “Coat of Arms of the Municipalities in the Republic of Macedonia”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 6, Скопје, 2012

Јоновски Јован, “Крст: Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд, бр. 6, Скопје, 2012.

Јоновски, Јован „Месната хералдика во Република Македонија“/Jonovski Jovan, “Municipal Heraldry in the Republic of Macedonia”, Македонски хералд, бр. 6, Скопје, 2012.

Jonovski Jovan, Baptists in Macedonia: From the Beginning to the Dawn of Regeneration 1970, Religion in Eastern Еurope xxxi, 2 (Мay 2011)

Јоновски Јован, „Субординарии: Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд, бр. 5, Скопје, 2011.

Јоновски Јован, „Хералдиката во Македонија“, Културен живот, Скопје, 1-2, 2010

Jonovski Jovan, „Makedonija sа novim grbovima“, Grb i Zastava, br 9. Zagreb, 2010.

Јоновски Јован, „Македонија со старо-нов „грб““/Jonovski Jovan,” Macedonia with Old ,,New Coat of Arms””, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 4, Скопје, 2010

Јоновски Јован „Хералдички грбови за претседателот и МПЦ“/Jonovski Jovan, “New Heraldic Coat of Arms for the President and MOC”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 4, Скопје, 2010.

Јоновски Јован, „Ординарии: Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд, бр. 4, Скопје, 2010.

Јоновски Јован „Хералдичка анализа на штитовите од Нерези“/Jonovski Jovan, “Heraldic Analysis of Shields from Nerezi”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 3, Скопје, 2009.

Јоновски Јован „Грбовите на Македонија“/Jonovski Jovan, “Coats of Arms of Macedonia”, Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 3, Скопје, 2009.

Jonovski Jovan, „Grbovi Makedonije“, Grb i Zastava, br 5. Zagreb, 2009.

Јоновски Јован, „Знамето на Македонското хералдичко здружение“, Херлод бр. 1, София, 2009.

Јоновски Јован, „Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд, бр. 3, 2009.

Јоновски, Јован. Баптизам у Македонији: од почетaка до осамостаљивања македонског баптистичког савеза 1991. године, Магистерски труд, Протестантски Теолошки факултет, Нови Сад, 2008.

Јоновски, Јован. Хералдички буквар, вовед во хералдика, бр. 0, умножуван на фотокопир, Скопје, 2007.

Јоновски Јован. „Нови градски грбови“/Jonovski Jovan, “New Civic Arms”, Македонски хералд/ Macedonian Herald,  бр. 2, Скопје, 2007.

Јоновски Јован. „Македонски хералдички терминолошки речник“, Македонски хералд,  бр. 2, 2007.

Јоновски Јован, „Сребрениот волк на Македон“/ Jonovski Jovan, „Macedonus’ Wolf Argent“,  Македонски хералд/ Macedonian Herald, бр. 1, Скопје, 2005.