Зоран Арсовски
стоматолог од Скопје

Заведен под број 4/2024 на 16.5.2024

Блазон

Штит
Црно, сребрен був во приказ со отворени крилја, во канџите држи златен меч, златен градобрански обраб.

Челенка
Златен був во приказ со отворени крилја, во канџите држи сребрен меч со златна дршка и балчак.

Мантија
Црно поставено сребрено

Девиза
Non sine periculo

Девиза на македонски
Не без опасност.

Блазон
Иван Нацевски
Емблазон

Иван Нацевски