29.4.2022

Кирил Чапов Историчар од Радовиш Заведен под број 2/2022 на 29.4.2022 Блазон Штит Расечен... 

27.4.2022

Емир О. Филиповиќ Професор од Кључ Заведен под број 1/2022 на 29.4.2022 Блазон Штит Црвено... 

17.3.2022

...

28.1.2022

...

15.12.2021

Македонски хералд 17 • Реалната хералдика во Македонија до 1991 • „Семијачкото“... 

13.12.2021

Христијанска црква Силоам Струмица Заведен под број 6/2021 на 13.12.2021 Блазон Штит Сино,... 

11.12.2021

Грбот на Охридскиот Архепископ Јоасаф II (1719-1745), како витез на Светиот воен...