10.6.2008

Андреја Стефановски Електроинженер од Скопје Заведен под број 1/2008 на 10.6.2008... 

27.11.2007

Последниот број на Македонски Хералд беше промовиран на предавањето насловено... 

10.6.2007

Сашко Петровски Медија оператор од Скопје Заведен под број 1/2007 на 10.6.2007 година Блазон Штит Сино,... 

15.4.2007

Претседател: м-р Јован Јоновски; Потпретседател: м-р Кирил Трајковски; Секретар:... 

2.4.2006

Стојанча Петковски Пчелар од Куманово Заведен под број 1/2006 на 2.4.2006 година Блазон Штит Сино,... 

27.11.2005

Интересот за хералдиката во Македонија се зголемува во последниве години. ... 

6.4.2005

Јован Јоновски Хералдичар, историчар, физичар и теолог од Скопје Заведен под...