10.10.2015

Соцко Тасевски Државен службеник од Крива Паланка Заведен под број 6/2015 на... 

10.10.2015

Јосип Павловски Бизнисмен од Крива Паланка Заведен под број 5/2015 на 10.10.2015 година Блазон Штит Квадриран... 

10.10.2015

Општина Чешиново-Облешево Грб на рурална општина Заведен под број 4/2015 на 10.10.2015... 

10.10.2015

Општина Демир Хисар Грб на урбана општина Заведен под број 3/2015 на 10.10.2015 година Блазон Штит Лево... 

17.4.2015

Аикидо клуб Агатсу Аикидо клуб од Куманово Заведен под број 2/2015 на 17.4.2015 година Блазон Штит Црвено,... 

17.4.2015

Дарко Блажевски Машински инженер од Скопје Заведен под број 1/2015 на 17.4.2015 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Свети Николе Грб на урбана општина Заведен под број 7/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит На... 

31.12.2014

Надица Димовска Лекар од Куманово Заведен под број 6/2014 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен... 

31.12.2014

Општина Охрид Грб на урбана општина Заведен под број 5/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Сино,... 

31.12.2014

Општина Ново Село Грб на рурална општина Заведен под број 4/2013 на 31.12.2014 година Блазон Штит Расечен...