Една од целите на Македонското грбословно друштво е ажурирање на регистер во кој се регистрираат хералдички достигнувања и негово ажурирање.

Законската регулатива во Република Македонија ја регулира само сферата на грбовите на единиците на локалната самоуправа. Така, со заведување на грбот во регистарот, како јавен документ се официјализира постоењето на грбот поврзано со заведениот армигер. Овој документ се прифаќа од повеќето други хералдички здруженија како акт за постоење на дадениот грб во Република Македонија.

ПОСТАПКА И ПРАВИЛА ЗА
ЗАВЕДУВАЊЕ НА ХЕРАЛДИЧКО ДОСТИГНУВАЊЕ